EnglishDeutschHrvatski

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuju gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.
    
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:
– priprema prijedloge općih akata,
– izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
– utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
– upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Našica čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
– upravlja prihodima i rashodima Grada,
– upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,
– donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
– donosi Pravilnik o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u gradskoj upravi,
– imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
– imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
– utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
– predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
– razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
– obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,
– imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad, trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno,
– imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
– sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
– daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
– do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
– utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
– provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odluku Gradskog vijeće o poslovnim prostorima,
– organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
– usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada,
– nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu,
– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Također možete pogledati:
 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.